Mae SSE yn cyflenwi dŵr i rannau o’r DU. Rydym yn un o gyflenwyr ynni mwyaf y wlad a’n nod yn syml yw i gyflenwi dŵr gyda’r un safon uchel o wasanaeth y mae’n cwsmeriaid bob amser yn ei mwynhau.

Ein Safonau a'n Gwasanaeth

Mae’r dogfennau isod yn rhoi trosolwg o’n safonau a’r gwasaneath a ddarparwn i’n cwsmeriaid dwr.

Ein hardaloedd cyflenwi

Penodir cwmnïau cyflenwi dŵr gan y rheoleiddiwr dŵr i gyflenwi dŵr mewn ardaloedd penodol. Os ydych yn ddigon lwcus i fyw o fewn ein hardal, bydd eich gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn cael eu cyflenwi gennym ni. Os ydych yn byw y tu allan i’r ardal hon, ni fyddwn yn gallu cyflenwi dŵr i chi.

Bydd pob cwsmer newydd yn yr ardaloedd rydym yn eu gwasanaethu yn cael eu cysylltu i'n system cyflenwi dŵr gyda mesurydd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweld yn union faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio ac yn caniatau bilio cywir a phrydlon. Mae crynodeb o gostau ar gyfer ein hardal gyflenwi ar gael isod.

Darganfyddwch fwy

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n adran Gwybodaeth cyfreithiol a rheoleiddiol Dŵr. Mae hyn yn rhoi manylion am ein taliadau, codau ymarfer a dogfennau eraill sy'n disgrifio ein cyfrifoldebau i chi.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mewn partneriaieth â Bwrdd yr Iaith Gymraeg rydym wedi datblygu Cynllun Iaith Gymraeg, sy’n amlinellu sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau dŵr i’n cwsmeriaid dŵr sy’n siarad Cymraeg. Gallech lawrlwytho copi o’r Cynllun yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Bydd y mwyafrif o gyfrifiaduron yn agor ffeiliau PDF yn awtomatig. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn digwydd efallai bydd angen lawrlwytho Adobe Reader. I wneud hyn, gweler wefan Adobe.

Beth i wneud os ydych yn anfodlon

Weithiau problemau ddigwydd. Os ydynt rhowch wybod i ni fel y gallwn weithio gyda chi i'w datrys.

Mae gwybodaeth ar sut i gwyno yn cael gynnwys o fewn ein cod cwsmeriaid ymarfer sydd ar gael yn ein hadran gwybodaeth gyfreithiol a rheoleiddiol Dŵr.